Wist-je-datjes

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert vergunningverlening, - toezicht- en handhavingstaken uit in opdracht van acht gemeenten en drie provincies. Best een ingewikkelde rolverdeling, helemaal als je bedenkt dat deze taken tot 10 jaar geleden nog onder de gemeenten zelf vielen. Goede communicatie tussen alle partijen is dus van groot belang, zodat die precies weten wat ze aan elkaar hebben. Wist je bijvoorbeeld dat…
Mee op werkbezoek

… de Omgevingsdienst gemeenteraadsleden geregeld meeneemt op werkbezoek? Zo kunnen onze medewerkers duidelijker uitleggen wat ze precies doen – en kunnen zij nieuwsberichten over de omgevingsdienst of vragen van inwoners over bijvoorbeeld overlast beter plaatsen, omdat ze een beeld hebben van onze werkzaamheden. Want de gemeente is dan misschien wel onze opdrachtgever; in de praktijk ligt die verantwoordelijkheid bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad heeft feitelijk alleen budgetrecht ten opzichte van de Omgevingsdienst en kan dus alleen iets van onze begroting vinden. Terwijl burgers vaak wél aankloppen bij de gemeenteraad over situaties of bedrijven in een gemeente die onder ons toezicht vallen.
Verstand van gevaarlijke stoffen

… niet alle opdrachtgevers van de Omgevingsdienst zich in het Noordzeekanaalgebied bevinden? De provincie Flevoland en provincie Utrecht zijn ook aangesloten, omdat hier een aantal Brzo+-bedrijven liggen, oftewel bedrijven die met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken (Brzo staat voor Besluit risico’s zware ongevallen). En laat het toezicht op dat type bedrijven nu net onder de expertise van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vallen.
Een oogje in het zeil

… het bestuur van de Omgevingsdienst bestaat uit afgevaardigden van de colleges van bestuur van de opdrachtgevers – de gemeenten en provincies dus? Zo houden die, simpel gezegd, allemaal een oogje in het zeil. Dit past binnen de visie op basis waarvan omgevingsdiensten in beginsel zijn opgericht. In delegatie werken – waarbij het bestuur ook opdrachtgever is – betekent dat beleid en uitvoering meer geïntegreerd zijn binnen de Omgevingsdienst. Met andere woorden: zo kan de omgevingsdienst haar werk beter doen.
Who’s the boss

… het bestuur van de Omgevingsdienst bestaat uit een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur? Alle opdrachtgevers moeten vanuit hun colleges bestuurders aanwijzen om deel te nemen aan het Algemeen Bestuur van de Omgevingsdienst. De voorzitter – Tjapko Poppens dus ¬– hiervan wordt aangedragen uit het midden van het Dagelijks Bestuur.

In het Dagelijks Bestuur zitten vijf leden, van onze grootste opdrachtgevers: provincie Noord-Holland, gemeente Amsterdam, Haarlemmermeer en Zaanstad, en één afgevaardigde van de overige gemeenten. In het Algemeen Bestuur zitten dezelfde mensen als in het Dagelijks Bestuur, aangevuld met leden vanuit de overige deelnemende gemeenten Diemen, Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Uithoorn en Aalsmeer. Het Dagelijks Bestuur is eigenlijk een voorbereidend overleg voor het Algemeen Bestuur.


(on)tevreden klanten

… opdrachtgevers een klacht kunnen indienen als ze niet tevreden zijn over het werk van de Omgevingsdienst? Die klacht komt dan binnen bij accountmanagement: de afdeling die alle contacten met de opdrachtgevers onderhoudt. Die kijkt dan wat de Omgevingsdienst kan doen om de ontevredenheid weg te nemen, bijvoorbeeld door snel te schakelen met de betrokken collega’s bij de afdeling vergunningen of toezicht. Lukt dit niet? Dan wordt opgeschaald naar de directie of uiteindelijk naar het bestuur.