Deel 6: Wist-je-datjes

Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. De overheid heeft wetten en regels opgesteld om burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De Omgevingsdienst ziet erop toe dat bijvoorbeeld bedrijven zich aan die regels houden. Dat is soms best ingewikkeld, want de meeste stoffen zijn niet met het blote oog zichtbaar. Wist je bijvoorbeeld dat….


Zware industrie

… de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied toezicht houdt op ongeveer 18 duizend bedrijven? Hiervan vallen er 167 in de categorie ‘zwaardere industrie’. Daarmee is onze omgevingsdienst een van de zes van omgevingsdiensten in Nederland die – naast hun reguliere taken – gespecialiseerd zijn in het toezicht op de meest risicovolle bedrijven in ons land.
Veilig vuurwerk

… de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied ook controleert op de verkoop van consumentenvuurwerk? In 2022 gingen we langs bij 56 verkooppunten in ons werkgebied om te controleren of het vuurwerk veilig wordt opgeslagen en geen risico vormt voor de buurt.
Betere regelgeving

… Nederland in totaal 29 omgevingsdiensten kent? Deze werden opgericht naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede en de nieuwjaarsbrand in Volendam. Onderzoek naar de toedracht toonde aan dat de regelgeving van de verschillende instanties niet goed op elkaar was afgestemd. Het organiseren van de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving op het gebied van de leefomgeving moest beter en op afstand van het bestuur. De omgevingsdiensten zijn onafhankelijke, regionaal werkende organisaties waarin kennis en kunde is gebundeld.
Boetes uitschrijven

… wanneer een bedrijf de regels overtreedt, wij dat bedrijf een handhavingsbesluit kunnen opleggen, zoals een dwangsom of een (gedeeltelijke) sluiting van het bedrijf? Een last onder dwangsom (lod) is een zogenaamde herstelsanctie. Hierbij krijgt een bedrijf een bepaalde tijd om een overtreding te beëindigen. Gebeurt dit niet? Dan moet het bedrijf een vastgesteld bedrag aan de Omgevingsdienst betalen. Jaarlijks legt de Omgevingsdienst tientallen lod’s op aan bedrijven.
Ongewone voorvallen

… wanneer er binnen een bedrijf iets gebeurt dat afwijkt van het normale bedrijfsproces en nadelige gevolgen voor het milieu kan opleveren, het bedrijf dit zo snel mogelijk moet melden bij de Omgevingsdienst? Voorbeelden van zo’n ongewoon voorval zijn brand, explosies, lekkages of een storing waardoor gevaarlijke stoffen vrijkomen. Als het nodig is, gaat onze inspecteur dan op bezoek.
Grote projecten

… de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betrokken is bij veel ruimtelijke projecten? Daarbij gaat het vaak om vergunningverlening en waken over de veiligheid en voorkomen van geluidoverlast bij bouwwerkzaamheden. Voorbeelden zijn de Noord/Zuidlijn in Amsterdam. De Zeesluis in IJmuiden – de grootste zeesluis ter wereld – en de Markermeerdijken.